Podwyższenie prognoz finansowych

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej
wiadomości informację o zmianie prognozowanych, jednostkowych wyników finansowych w
2015 r., opublikowanych w raporcie bieżącym nr 28/2015.

  • zysku netto w kwocie 11,0 mln zł (wzrost o ok. 61% w stosunku do poprzedniej prognozy
    6,8 mln zł),
  • zysku EBITDA w wysokości 16,0 mln zł (wzrost o ok. 39% w stosunku do poprzedniej
    prognozy 11,5 mln zł),
  • przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 100 mln zł (bez zmian w stosunku do
    poprzedniej prognozy).

Zarząd informuje, że wstępne wyniki osiągnięte przez Spółkę za 9 m-cy br. wskazują na
przekroczenie poprzednio prognozowanego wyniku netto oraz EBIDTA o 20%, a plany pionu
handlowego do końca roku w zakresie rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego,
dynamicznego rozwoju sprzedaży biopaliw oraz stabilnego poziomu sprzedaży LPG dają
podstawę do podwyższenia prognoz.

Mając powyższe na uwadze i zakładając, że otoczenie rynkowe branży paliwowej, w której
działa Spółka, nie ulegnie istotnej zmianie, Zarząd Spółki postanowił podwyższyć prognozy
finansowe dla dwóch wskaźników: zysku netto i zysku EBITDA.

Prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Robert Brzozowski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu