Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2015 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu wrześniu 2015r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął we wrześniu, w ujęciu jednostkowym, przychody netto
ze sprzedaży w wysokości 99 135 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 9 miesięcy 2015 r.
wynosi 920 844 tys. zł.

Przychody uzyskane we wrześniu są porównywalne od osiągniętych w miesiącu poprzednim
(sierpień 2015r. – 105 606 tys. zł) i wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku
poprzedniego (wrzesień 2014r. – 71 394 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2015 r

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu