Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu aneksu
do umowy kredytowej, zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O niniejszej
umowie oraz jej późniejszym aneksowaniu Spółka informowała w raportach bieżących – ostatnio w
Raporcie bieżącym nr 35/2015 w którym opisano istotne warunki umowy.

Na mocy aneksu przedłużono okres wykorzystania wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym
do dnia 16 grudnia 2015r.

Warunki aneksowania umowy kredytowej są zgodne z oczekiwaniami Emitenta.

Emitent uznał niniejszą umowę za mającą istotne znaczenie ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru
finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 2b ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent