Wybór biegłego rewidenta

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada
Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 27 października 2015 r., podjęła uchwałę
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
skonsolidowanego i jednostkowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2015 r.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie – wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Izbę
Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu