Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2022 w związku z oczywistą omyłką

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem niniejszym koryguje raport bieżący ESPI nr 23/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. w zakresie dotyczącym oznaczenia dnia, w którym Zarząd powziął informację o zakończeniu przez spółkę zależną od Emitenta – Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. inwestycji w spółkę Naturalna Energia sp. z o.o.

Emitent omyłkowo podał datę: „XX 2022 r.”

Po korekcie data powinna być oznaczona: „1 czerwca 2022 r.”

Pozostała treść raportu nr 23/2022 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu