Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej oraz o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r. podjął decyzję o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta („ZCP”) do spółki zależnej UNIMOT Paliwa sp. z o.o. („UNIMOT Paliwa”) oraz o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta, która nastąpi z momentem wniesienia ZCP do UNIMOT Paliwa.

Wyodrębniony ZCP obejmuje wszystkie składniki przedsiębiorstwa Emitenta służące do obrotu paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw pod marką AVIA, działalności związanej z handlem produktami asfaltowymi oraz działalności związanej z handlem gazem ziemnym.

W wyniku wniesienia ZCP do UNIMOT Paliwa dojdzie do istotnej zmiany przedmiotu działalności Emitenta, który zgodnie z założeniami prowadzonej reorganizacji ma docelowo pełnić funkcję spółki holdingowej zarządzającej aktywami za pośrednictwem celowych spółek zależnych. Emitent zamierza utrzymać dotychczasowy status spółki dywidendowej.

Przeniesienie ZCP do Unimot Paliwa, jak również zw. z tym istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zgodnie z zamierzeniami Emitenta, przeniesienie ZCP do UNIMOT Paliwa nastąpi w dniu 1 sierpnia 2022 r. Z tym dniem UNIMOT Paliwa będzie kontynuował działalność Emitenta w obszarze obrotu paliwami na podstawie istniejących obecnie lub uzyskanych do tego czasu koncesji i zezwoleń.

Decyzja przeniesieniu ZCP do UNIMOT Paliwa oraz związana z tym istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta stanowi drugi etap rozpoczętego w dniu 11 maja 2022 r. procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej UNIMOT („Grupa”) mającego na celu przygotowanie do przyjęcia w ramach Grupy biznesu niezależnego operatora logistycznego oraz biznesu produkcji i sprzedaży asfaltów w wyniku realizacji zamierzonej transakcji nabycia 100% akcji LOTOS Terminale Spółka Akcyjna, o której Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących.

Skutkiem wniesienia ZCP do UNIMOT Paliwa będzie dostosowanie struktury zarządzania i nadzoru nad przenoszonymi segmentami biznesowymi do wymogów operacyjnych związanych z zapewnieniem niezależności podmiotu prowadzącego handel paliwami od pozostałych spółek operacyjnych. Wniesienie ZCP do UNIMOT Paliwa doprowadzi także do zoptymalizowania zatrudnienia, kosztów oraz usprawni zarządzanie ryzykiem w ramach Grupy.

Emitent uznał informację o zamiarze przeniesienia ZCP i związanej z nim istotnej zmianie przedmiotu działalności za poufną, biorąc pod uwagę zakres zmian w strukturze Grupy i zmianę przedmiotu działania Emitenta.

Zarząd Spółki podkreśla, że z uwagi na zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od Spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną aktualną sytuacją polityczno- gospodarczą, nie jest w stanie oszacować ostatecznego wpływu wszystkich skutków reorganizacji na wyniki finansowe Grupy i Emitenta.