Zakończenie inwestycji spółki zależnej Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. w Naturalna Energia sp. z o.o.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu XX 2022 r. powziął informację o zakończeniu przez spółkę zależną od Emitenta – Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. („UEiG”) inwestycji w spółkę Naturalna Energia sp. z o.o. („NE”), w wyniku dokonania sprzedaży 80% udziałów w NE, stanowiących 100% pakiet udziałów należących do UEiG na rzecz podmiotu trzeciego i spłaty całości pożyczek udzielonych do NE wraz z odsetkami („Transakcja”).

W związku z Transakcją doszło do rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych, zawartej dnia 14 grudnia 2020 r. („Umowa Inwestycyjna”) wraz z umowami wykonawczymi („Porozumienie”), o której Emitent informował raportem bieżącym z dnia 14 grudnia 2020 r. (RB numer 35/2020).

Z chwilą wejścia w życie Porozumienia wygasają wszelkie prawa i obowiązki oraz roszczenia stron.

Sprzedaż udziałów i wyjście z inwestycji w NE stanowi realizację zamiarów zapowiadanych przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki podtrzymuje również powody podjęcia decyzji o zakończeniu inwestycji w NE, związane z możliwością uzyskania już na tym etapie atrakcyjnego zwrotu z tej inwestycji.

W wyniku dokonania Transakcji, EBITDA UEiG (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją) z tej inwestycji wyniesie ok. 4 mln zł.

Uzyskany przez spółkę zależną zysk z Transakcji wpłynie dodatnio na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe) o kwotę ok. 6 mln zł.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta podkreśla, że rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii pozostanie jednym z celów strategicznych Spółki. UEiG posiada bezpośrednio w swoim portfolio także inne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW, które zamierza rozwijać nie wykluczając budowy ze środków własnych lub na zlecenie podmiotów trzecich.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną w związku z jej strategicznym charakterem w obszarze działalności Grupy UNIMOT na rynku odnawialnych źródeł energii, z uwagi na zakończenie projektu związanego z inwestycją w spółkę Naturalna Energia sp. z o.o.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu