Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2021 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2021 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

  • Przychody ogółem: 1 572,3 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 42,6 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 28,3 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za I kwartał 2020 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 1 200,5 mln zł,
  • EBITDA: – 9,9 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 32,9 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kw. 2021 r. miały poniższe czynniki:

  1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego i LPG (wyższe r/r oraz wyższe od założeń wolumeny i marże),
  2. Wyższe r/r wolumeny na sprzedaży gazu ziemnego wygenerowane na handlu hurtowym

Główna korekta do wyniku EBITDA to pozytywny wpływ wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego na ostatni dzień I kwartału 2020 r. oraz przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi o łącznej wartości 14,3 mln zł.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2021 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. w dniu 19 maja 2021 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 38/2021.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu