Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. otrzymał oświadczenie od członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Formeli o rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 

W związku z powyższym Zarząd aktualizuje ogłoszony w dniu 9 kwietnia 2021 r. raportem bieżącym nr 14/2021 projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2021 i przedstawia zaktualizowane brzmienie ww. projektu uchwały stanowiące treść załącznika nr 1 do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu