Przychody netto ze sprzedaży w lipcu 2016 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu lipcu 2016 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w lipcu 2016 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 201 672 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu lipcu 2016 r. są wyższe o ponad 17 % od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (czerwiec 2016 r. – 171 715 tys. zł.) i o ponad 100 % od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (lipiec 2015 r. – 100 527 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent