Korekta prognozy Zarządu, dotycząca wyników finansowych skonsolidowanych na 2016 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości publicznej informację o korekcie prognozy odnoszącej się do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Poprzednia prognoza opublikowana w raporcie bieżącym nr 6/2016 w dniu 27.01.2016 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 1 611 mln zł;
  • EBITDA: 27 mln zł;
  • zysk netto: 15 mln zł.

Nowa prognoza na 2016 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 2 000 mln zł, wzrost o 24,1%;
  • EBITDA: 33,8 mln zł, wzrost o 25,2%;
  • zysk netto: 20 mln zł, wzrost o 33,3%.

Zarząd podjął decyzję o zmianie prognoz wyników finansowych na 2016 r. w oparciu o analizę wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową Emitenta w pierwszym półroczu 2016 r., jak również ze względu na dotychczasowy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej oraz przyjętą strategię rozwoju na lata 2016-17, opublikowaną w raporcie bieżącym nr 34/2016. Prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Robert Brzozowski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu