Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu aneksu
do umowy kredytowej, zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O niniejszej
umowie oraz jej późniejszym aneksowaniu Spółka informowała w raportach bieżących – ostatnio w
Raporcie bieżącym nr 75/2014.

Na mocy aneksu przedłużono ważność limitu kredytowego. Zwiększeniu uległy kwoty do
wykorzystania, o których Emitent informował w raportach bieżących – ostatnio w Raporcie bieżącym
nr 53/2014.

Nowe wartości limitu to:

 1. wielowalutowy kredyt w rachunku bieżącym – 10 mln zł ostatni dzień okresu wykorzystania to 20
  listopada 2015r.
 2. gwarancje bankowe – zabezpieczenie wymagane w myśl art. 105a, art. 105b oraz art. 105c Ustawy
  z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług (solidarny VAT) – 10 mln zł, ostatni dzień
  okresu wykorzystania to 20 listopada 2016r.
 3. limit skarbowy na transakcje terminowe i pochodne – 12 mln zł ostatni dzień okresu wykorzystania
  to 18 listopada 2016r.

Warunki aneksowania umowy kredytowej są zgodne z oczekiwaniami Emitenta.
W opinii Zarządu UNIMOT S.A. ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od
standardów rynkowych.

Emitent uznał niniejszą umowę za mającą istotne znaczenie ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru
finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 2b ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent