Przychody netto ze sprzedaży w sierpniu 2015 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu sierpniu 2015 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w sierpniu, w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze
sprzedaży w wysokości 105 576 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 8 miesięcy 2015 r.
wynosi 821 679 tys. zł.

Przychody uzyskane w sierpniu są wyższe od osiągniętych w miesiącu poprzednim (lipiec 2015r. –
100 563 tys. zł) i prawie dwukrotnie wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku
poprzedniego (sierpień 2014 r. – 54 280 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent