Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 czerwca 2016 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 02 czerwca 2016 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

W związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Emitenta, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu nową treść statutu, która będzie obowiązywała po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2), 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek Członek Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent