Przychody netto ze sprzedaży w maju 2016 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu maju 2016 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w maju, w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 178 470 tys. zł.

Przychody uzyskane w maju są wyższe o ok. 47% od osiągniętych w miesiącu poprzednim (kwiecień 2016 r. – 121 025 tys. zł.) i wyższe o ok. 85% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (maj 2015 r. – 96 674 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent