Raport bieżący nr 3/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 13 stycznia 2015r., został złożony wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących instrumentów finansowych Emitenta:
1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych),
2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych),
3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych),
4) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1, Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu