Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2014 r. - wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu grudniu 2014 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w grudniu 2014 r. w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50 785 tys. zł. Wartość przychodów netto za 12 miesięcy 2014 r. to 664 622 tys. zł.
Przychody uzyskane w miesiącu poprzednim były wyższe i wynosiły 77 448 tys. zł. Niższe przychody w miesiącu grudniu 2014 r. wynikają z mniejszej sprzedaży produktów i obniżenia cen towarów pod koniec 2014 roku. Poziom przychodów w grudniu 2014 r. jest wyższy o ponad 158% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (19 669 tys. zł – grudzień 2013 r.).
Porównując wartości narastające, obejmujące okres od stycznia do grudnia, należy zauważyć wzrost przychodów rok do roku – wzrost o ok. 120% (przychody za 12 miesięcy
2013 r. wyniosły 302 170 tys. zł). Wyższy poziom przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z rozszerzenia oferty produktowej Spółki o hurtową sprzedaż oleju napędowego oraz z intensyfikacji sprzedaży biopaliw.
Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu