Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał i w cały 2018 roku

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartał i cały 2018 rok („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w 2018 r. Grupa Unimot S.A. zrewidowała podejście do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37. Spółka zaprzestała tworzenia ww. rezerw w związku z faktem, że na dany dzień bilansowy nie ciążył na niej „obecny” obowiązek ponoszenia kosztów. Z tytułu powyższej zmiany Spółka skoryguje również dane porównawcze, co wpłynie retrospektywnie na zysk netto oraz kapitał własny Grupy dla danych porównawczych (uwzględniający również wpływ na zyski okresów wcześniejszych).

Szczegółowe informacje i wyliczenia oraz skorygowane dane porównawcze zostaną przedstawione w raporcie rocznym.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

1. Przychody ogółem:

  • IV kwartał 2018 r.: 1 007,0 mln zł,
  • rok 2018: 3 371,0 mln zł.

2. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):

  • IV kw. 2018 r.: 6,7 mln zł,
  • rok 2018: 13,8 mln zł.

3. EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz zdarzenia jednorazowe):

  • IV kwartał 2018 r.: 18,7 mln zł,
  • rok 2018: 31,5 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w IV kw. 2018 r. miały poniższe czynniki:
1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne skutkujące wysokimi marżami handlowymi oleju napędowego, biopaliw oraz gazu LPG, a w efekcie także możliwością uzyskania wyższych wolumenów.
2. Niższe koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.
3. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych – wpływ: -12,1 mln zł.
4. Odstąpienie od tworzenia rezerw, o którym Emitent informuje w niniejszym raporcie – wpływ: + 6,7 mln zł.
5. Zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. („Blue Cold”) w wysokości -3,2 mln zł oraz odpisu na wartości firmy -0,6 mln zł, o których spółka informowała raportem bieżącym 5/2019.

EBITDA skonsolidowana za 2018 rok na poziomie 13,8 mln zł oznacza przekroczenie o 14,9% prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA, którą Spółka przedstawiała w Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT opublikowanej raportem bieżącym nr 30/2018.

Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki wskazuje, że prognoza wyników finansowych na lata 2019 – 2023 zamieszczona w Strategii, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018 dotyczy tzw. EBITDA skorygowanej (tj. oczyszczonej o zdarzenia jednorazowe oraz wycenę zapasu obowiązkowego). Informacje o EBITDA skorygowanej Spółka będzie publikowała wraz z wynikami finansowymi wedle dotychczasowej praktyki.

Mając na względzie politykę dywidendową Spółki, którą Emitent przekazywał raportem bieżącym 14/2018, Spółka informuje ponadto, że zgodnie z Danymi Wstępnymi UNIMOT S.A. w roku obrotowym 2018, Emitent odnotował ujemny jednostkowy wynik finansowy netto w wysokości -2,2 mln zł.

Zarząd Spółki uznał informacje o skonsolidowanych Danych Wstępnych za poufne w związku z faktem, że poziom skonsolidowanego zysku EBITDA znacząco odbiega od analogicznych danych roku poprzedniego. Ponadto, mając na uwadze dane historyczne Spółki oraz przyjętą politykę dywidendową, Zarząd Spółki uznał za istotną informację o ujemnym wyniku finansowym UNIMOT S.A.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2018 rok w dniu 29 marca 2019 roku, zgodnie z raportem bieżącym 4/2018.

Roczne sprawozdanie finansowe obecnie jest w trakcie przygotowania i w trakcie badania przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane powyżej dane mogą ulec zmianie. W przypadku wystąpienia znaczącej zmiany danych finansowych Emitent opublikuje dodatkowy raport bieżący z ich aktualizacją.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu