Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2021 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2021 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

 • Przychody ogółem: 2 012,8 mln zł,
 • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 11,7 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 12,5 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za III kwartał 2020 r. wynoszą:

 • Przychody ogółem: 1 338,9 mln zł,
 • EBITDA: 4,4 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana: 10,9 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w III kw. 2021 r. miały poniższe czynniki:

 • Wyższe r/r wolumeny i marże w biznesie oleju napędowego pomimo trudnego rynku i rosnących cen rynkowych produktów
 • Wyraźne ograniczenie popytu na biopaliwa (wstrzymywanie się odbiorców z zakupami) w wyniku wysokich cen produktu
 • Wyższe r/r marże i wolumeny w biznesie LPG, pomimo ograniczonych możliwości dostaw w związku z sankcjami nałożonymi na Białoruś
 • Wyższe r/r marże detaliczne i wolumeny realizowane w segmencie stacji paliw AVIA
 • Niekorzystny wpływ rozliczeń długoterminowych kontraktów w zakresie handlu energią elektryczną w spółce Tradea

W wyniku skorygowanym EBITDA wyeliminowany został negatywny wpływ księgowej wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego na ostatni dzień III kwartału 2021 r. oraz przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi o łącznej wartości 1,8 mln zł.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za III kwartał 2021 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2021 r. w dniu 16 listopada 2021 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 38/2020.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu