Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2021 r.

 • Raport nr:30/2021
 • Data publikacji:05.08.2021 / 11:52

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

 • Przychody ogółem: 1 685,8 mln zł,
 • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 26,5 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 16,6 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za II kwartał 2020 r. wynoszą:

 • Przychody ogółem: 981,6 mln zł,
 • EBITDA: 16,3 mln zł,
 • EBITDA Skorygowana: 15,5 mln zł

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w II kw. 2021 r. miały poniższe czynniki:

 • Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (wyższe r/r oraz wyższe od założeń wolumeny i marże)
 • Wyższe r/r marże detaliczne realizowane w segmencie stacji paliw AVIA
 • Ograniczenie popytu na biopaliwa w wyniku wysokich cen produktu
 • Utrzymująca się niższa niż oczekiwano sprzedaż w segmencie fotowoltaiki w wyniku dużej konkurencji w zakresie mikro instalacji
 • Niekorzystny wpływ rozliczeń długoterminowych kontraktów w zakresie handlu energią elektryczną w spółce Tradea
 • Dokonanie korekty wysokości kosztu NCR (Narodowego Celu Redukcyjnego) w I kwartale 2021 r., który ma wpływ na poziom marż ze sprzedaży oleju napędowego – w celu dostosowania prezentacji wyników do ich realnych poziomach. Korekta została dokonana w związku z nowelizacją przepisów o NCR, która weszła w życie w lipcu 2021 r., a której kształt (poziom i fakt konieczności realizacji NCR w minionych okresach) nie był wcześniej znany. Przepisy, o których mowa nakładają tegoroczny obowiązek realizacji NCR dopiero od 1 lipca, a Spółka, prowadząc konserwatywną politykę – zakładała funkcjonowanie obowiązku od 1 stycznia, stąd potrzeba korekty wyniku za I kwartał 2021 r. Wpływ tej korekty (zdarzenie jednorazowe) na EBITDA skorygowaną II kwartału 2021 r. to +4,8 mln zł
 • Rezerwa na potencjalne różnice inwentaryzacyjne po przeniesieniu zapasów paneli fotowoltaicznych oraz jednorazowe ujęcie kosztów marketingu poniesionych w 2020 r. w spółce UNIMOT Energia i Gaz w łącznej wysokości – wpływ -1,3 mln zł

W wyniku skorygowanym EBITDA wyeliminowany został pozytywny wpływ księgowej wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego na ostatni dzień II kwartału 2021 r. oraz przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi o łącznej wartości 11,5 mln zł.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za II kwartał 2021 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2021 r. w dniu 24 sierpnia 2021 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 38/2021.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu