Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. następującego punktu o treści: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca 2020 roku ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. poprzez wprowadzenie nowego zaproponowanego punktu do porządku obrad oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad.

Nowy punkt porządku obrad opatrzony jest numerem 17 a dotychczasowy punkt 17 uzyskuje numer 18.

Wniosek akcjonariusza uzasadniony jest potrzebą dostosowania poziomu wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do obecnej sytuacji Spółki, skali jej działalności, złożoności prowadzonego biznesu Spółki, odzwierciedlenia zaangażowania Rady, a także uwzględnienie czynnika inflacji.

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad i wniosek akcjonariusza dostępne są na stronie internetowej spółki: www.unimot.pl.

 

zał. 1. Wniosek akcjonariusza

zał. 2. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu