Raport bieżący nr 2/2017 EBI

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zarząd
informuje, że nie zamieści na stronie internetowej zapisu audio z odbytego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2017 r. Z uwagi na przedmiot obrad oraz
przedstawienie akcjonariuszom pełnej informacji o emisji warrantów wraz z opisem w
Prospekcie Emisyjnym Emitenta, Zarząd uznał, że nie zrobienie zapisu audio nie spowoduje
ograniczenia w transparentności o przebiegu NWZA.
Na zebraniu w którym uczestniczyło tylko sześciu akcjonariuszy nie było z ich strony,
żadnych pytań, ani dodatkowych wniosków. Przedstawiciel Zarządu nie udzielał żadnych
wyjaśnień i komentarzy do tematów związanych z posiedzeniem.
Głosowanie odbywało się przy milczącej postawie akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Żaden z
obecnych akcjonariuszy nie głosował przeciw zaproponowanym uchwałom. Do uchwał nie
zostały zgłoszone sprzeciwy.
W związku z powyższym nie udostępniony akcjonariuszom zapis audio z NWZA nie
wpływa na ograniczenie transparentności informacji o Walnym Zgromadzeniu.
Sposób głosowania i treść podjętych uchwał zostaną przekazane odrębnym raportem.

Podstawa prawna:

par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Unimot Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent