Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o dokonanym w dniu 19 października 2018 roku wpisie do rejestru przedsiębiorców niżej opisanych zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 września 2018 roku.

1. Zmiana w § 5 Statutu Spółki:

Stosownie do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2018 r. w § 5 Statutu dodany został zapis:
„PKD 85.59 B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

2. Zmiana w § 6 ust.1 i § 6a Statutu Spółki:

Stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2018 r. nadane zostało następujące brzmienie § 6 ust.1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:
a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
c/2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001” do „001 028 000”,
j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do 002 200 000”,
k/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od „000001” do „166021”.”

Stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2018 r. usunięty został § 6a Statutu Spółki o następującej treści:
„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 166.021,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 166 021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji. Akcje na okaziciela serii K obejmowane będą przez Uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 18 maja 2017r.”

Tekst jednolity Statutu (uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2018 r.), uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu