Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o dokonanym w dniu 7 lipca 2020 roku wpisie do rejestru przedsiębiorców niżej opisanych zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2020 roku.

Zmiana  §14 Statutu Spółki:

Stosownie do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r.  § 14 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„§14.

  1. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
    1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych,
    2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce  obrad  Walnego  Zgromadzenia, za pomocą dowolnej  wybranej techniki transmisji danych.
  2. Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego Zgromadzenia.
  3. Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywanie przez nich prawa głosu, możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia tych Akcjonariuszy lub pełnomocników, za pomocą dowolnie wybranego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sposobu, umożliwiającego należytą identyfikację, jak również przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

Tekst jednolity Statutu (uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r.), uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu