Informacja o dokonanym przydziale oferowanych akcji serii J

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału Akcji serii J oferowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie Prospektu emisyjnego UNIMOT S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 11 stycznia 2017 roku i opublikowanego w dniu 12 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.unimot.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oferującego akcje Spółki w Ofercie Publicznej (www.bossa.pl), sporządzonego w związku z:

(i) ofertą publiczną na terenie Polski („Oferta Publiczna”) nie więcej niż 2.200.000 akcji serii J nowej emisji UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji serii J. Zarząd UNIMOT SA stwierdza, iż publiczna emisja Akcji serii J doszła do skutku.

Łącznie zostało objętych i opłaconych 2.200.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj.
wszystkie akcje objęte Ofertą Publiczną.

Cena emisyjna jednej Akcji serii J była równa 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych).
Akcje zostały przydzielone w następujących Transzach:

  • 440.000 Akcji serii J w Transzy Detalicznej przydzielonych na podstawie informacji z systemu
    GPW w Warszawie S.A.; średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Detalicznej wyniosła 87,116%,
  • 760.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielonych wszystkim Inwestorom w
    TII, którzy złożyli zapis na Akcje Oferowane.

Niniejszy komunikat publikowany jest na podstawie art. 17 Rozporządzenia MAR jako informacja
poufna, ze względu na potencjalny wpływ tej informacji na cenę lub wartość instrumentów
finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent