Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem niniejszym informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta.

Prospekt został sporządzony w związku w związku z publiczną ofertą 4 000 000 (słownie: cztery miliony) Akcji serii J wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2015 r. oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych Emitenta:

  1. 2 400 000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) Akcji serii C,
  2. 103 797 (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji serii D,
  3. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii E,
  4. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii F,
  5. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii G,
  6. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii H,
  7. 1 028 000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) Akcji serii I, nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 4 000 000 (słownie: cztery miliony) Akcji serii J oraz nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 4 000 000 (słownie: cztery miliony) Praw do Akcji serii J,

przy czym zamiarem Emitenta jest przeniesienie akcji serii C, D, E, F, G oraz serii H z notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent