Zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja Szozdy w skład Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2018 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Prezesowi Zarządu – Robertowi Brzozowskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych od dnia 1 stycznia 2018r.

W załączniku do raportu bieżącego znajduje się życiorys Pana Macieja Szozdy – Prezesa
Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2018r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu