Przychody ze sprzedaży w październiku 2017r

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych w miesiącu październiku 2017 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w październiku 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 263 364 tys. zł. Przychody uzyskane w miesiącu październiku 2017 r. są wyższe o około 23% od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (wrzesień 2017 r. : 213 910 tys. zł.) i niższe o ok. 9% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (październik 2016 r.: 288 333 tys. zł). Ujemna dynamika wartości przychodów w październiku 2017 r. w stosunku do października 2016 r. wynika głównie z wysokiej bazy porównawczej, ponieważ w IV kwartale 2016 r. Spółka osiągnęła dodatkowe, istotne przychody w wysokości ok. 200 mln zł z tytułu wygrania przetargu na dostawę biopaliw (raport bieżący Spółki nr 9/2016). Wartość przychodów netto narastająco za 10 miesięcy 2017 r. wynosi 2 406 096 tys. zł i jest wyższa o ok. 34% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – październik 2016 r.: 1 801 381 tys. zł). Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu