Podpisanie przez Emitenta umów lock-up

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 lutego 2017 r. podpisał umowy typu lock-up z głównymi akcjonariuszami Spółki: Zemadon LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr i Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jednobrzmiące umowy zostały podpisane w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej nowej emisji akcji oraz z zamiarem przeniesienia notowań dotychczas wyemitowanych akcji Spółki z rynku NewConnet na rynek regulowany prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Akcjonariusze traktują swoją inwestycję kapitałową w akcje Emitenta jako długoterminową i zobowiązują się iż w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie dokonają sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji, ani nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji w przyszłości. Zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta. Spółka może wyrazić zgodę na sprzedaż akcji pod warunkiem podpisania tożsamej umowy z nabywcą tych akcji. Zarząd uznał niniejszą informację za poufną, gdyż może ona zostać prawdopodobnie wykorzystana przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent