Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 7 września 2018 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 września 2018 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta: http://unimotpaliwa.hyperdata.dev/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu