Nabycie udziałów w Spółce z o.o.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 30.12.2015
r. Emitent nabył 100% udziałów w spółce pod firmą EnergoGaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Kapitał zakładowy nabywanej spółki to 100 tys. zł. Podmiot ten posiada koncesje na obrót energią
elektryczną (OEE), paliwami gazowymi (OPG) i paliwami ciekłymi (OPC) ważne do 31 grudnia 2030r.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną, ponieważ nabycie podmiotu posiadającego
koncesję na obrót energią elektryczną pozwoli Emitentowi realizować cele biznesowe w zakresie
handlu energią elektryczną. Będzie to miało wpływ na sytuację gospodarczą Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent