Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZ przez p. A. Sikorskiego, p. M. Sikorską i FFF

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 września 2018 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w
zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od: p. Adama Antoniego Sikorskiego – Prezesa Zarządu Emitenta, p. Magdaleny Sikorskiej małżonki p. Adama Antoniego Sikorskiego i Family First Foundation z siedzibą w Vaduz w Lichtensteinie. Osoby te poinformowały o pośrednim nabyciu akcji Emitenta w wyniku:

  • nabycia 100 000 szt. akcji Emitenta przez Unimot Express sp. z o.o.,
  • nabycia 30 000 szt. akcji Emitenta przez Zemadon Ltd

i zmianie pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz Wiceprezes Zarządu