Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2015 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu październiku 2015r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w październiku, w ujęciu jednostkowym, przychody
netto ze sprzedaży w wysokości 135 498 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 10
miesięcy 2015 r. wynosi 1 056 342 tys. zł.

Przychody uzyskane w październiku są wyższe od osiągniętych w miesiącu poprzednim (wrzesień
2015r. – 99 136 tys. zł) i od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego
(październik 2014r. – 87 160 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent