Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydata – Pana Dariusza Formeli na niezależnego członka Rady Nadzorczej Unimot S.A.
Kandydatura została zgłoszona w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 7 września 2018 r w Warszawie.

Pan Dariusz Formela wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczył, że spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu