Powołanie Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu, które odbyło się 20 czerwca 2017 r., podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Adil A. Al.-Tubayyeb w skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W załączniku do raportu bieżącego znajduje się życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza Wiceprezes Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent