Podjęcie decyzji o zaprzestaniu publikacji comiesięcznych raportów dotyczących przychodów ze sprzedaży Emitenta jako informacji poufnych

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem danych o wstępnych
jednostkowych przychodach netto za miesiąc luty 2018 r., które wynoszą 197 595 tys. zł i są wyższe o około 17% od
przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (luty 2017 r.: 169 543 tys. zł), i po dokonaniu
stosownej analizy, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że podjął decyzję o zaprzestaniu publikacji cyklicznych,
comiesięcznych informacji na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych w poprzednim miesiącu na
podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).
Zmienność przychodów Spółki nie charakteryzuje się obecnie tak dużą dynamiką jak we wcześniejszych okresach, w
których Emitent bardzo dynamicznie rozwijał obszar sprzedaży hurtowej oleju napędowego. Jednocześnie, Zarząd Spółki
uznaje, że dla oceny sytuacji operacyjno-finansowej Emitenta, bardziej wiarygodna oraz użyteczna jest obecnie analiza
danych finansowych w oparciu o kwartalne sprawozdania finansowe.
Zarząd Spółki deklaruje, że wciąż będzie dokonywał bieżącej analizy cenotwórczości informacji finansowych i w przypadku,
gdy dana informacja będzie miała istotny i nieoczekiwany charakter zostanie uznana przez Zarząd Emitenta za poufną i
zostanie podana do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu