Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku.

W związku z wydaniem w dniu 19 czerwca 2017 r. akcji serii K wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmieniono treść uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku za 2016 rok, zmieniając łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom odpowiednio do dywidendy jednostkowej w kwocie 1,20 zł za jedną akcję. W stosunku do pierwotnego projektu zmieniono również dzień dywidendy i datę wypłaty dywidendy.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza Wiceprezes Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent