Zmiany w składzie Zarządu Spółki i rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza („Rada”) Emitenta na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. podjęła następujące uchwały: w sprawie odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Macieja Szozdy, w sprawie odwołania ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Zawiszy, w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Adama Sikorskiego, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w sprawie powołania na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych Pana Marka Moroza, dotychczasowego Dyrektora ds. Finansów i Strategii.

Po zmianach, Zarząd Emitenta będzie działał w składzie: Adam Sikorski – Prezes Zarządu, Robert Brzozowski – Wiceprezes Zarządu, Marek Moroz – Wiceprezes Zarządu.

Uzasadniając uchwały Rada Nadzorcza wskazała, że zmiany w Zarządzie zostały dokonane m.in. ze względu na odbiegające od oczekiwań Rady tempo realizacji działań restrukturyzacyjnych przewidzianych w Strategii Grupy UNIMOT na lata 2018-2023. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację Emitenta, Rada Nadzorcza uznała, że najbardziej odpowiednią osobą na stanowisku Prezesa Zarządu jest obecnie założyciel i pośrednio główny akcjonariusz Spółki, Pan Adam Sikorski. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie, w dniu 21 sierpnia 2018 r. Pan Adam Sikorski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Oświadczenia oraz życiorysy nowych członków zarządu Emitenta zostaną przekazane kolejnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Robert Brzozowski, Wiceprezes Zarządu