Zmiana uzasadnienia niestosowania dobrej praktyki

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości zmianę uzasadnienia nie stosowania zasady z pkt. 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect przyjętych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nowe oświadczenie o zamiarze stosowania wraz z komentarzem:

„Zasada jest stosowana w zakresie informacji dotyczących uzyskiwanych przychodów w okresach miesięcznych. Raport będzie publikowany na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Dniem publikacji będzie dzień podsumowania miesięcznej sprzedaży.” Zarząd podjął decyzję o zmianie oświadczenia ze względu na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta będą publikowane w raportach bieżących jako informacje poufne. Pozostałe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent