Strategia Grupy UNIMOT na lata 2018-2023

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 28 czerwca
2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę zatwierdzającą przedłożoną przez Zarząd
„Strategię Grupy UNIMOT na lata 2018 – 2023” („Strategia”).

Główne cele strategiczne dla Grupy UNIMOT obejmują:

  • Osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r.
  • Wzrost efektywności biznesu mierzony wskaźnikiem ROCE (liczony jako EBITDA / aktywa
    trwałe pomniejszone o kapitał pracujący) – w 2023 r. ROCE = 15%
  • Dywersyfikację działalności – generowanie w 2023 r. 70% EBITDA z intensywnie rozwijanych
    biznesów poza olejem napędowym
  • Rozwój sieci AVIA w Polsce – 200 stacji paliw w sieci do końca 2023 r.
  • Coroczną wypłatę dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto UNIMOT S.A.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie „Strategia Grupy UNIMOT na lata 2018-2023”, który
stanowi załącznik do niniejszego Raportu Bieżącego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu