Podpisanie przez Emitenta listu in

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 lutego 2017 r. podpisał list intencyjny z ALPIQ A.G. z siedzibą w Szwajcarii (Olten).

W liście intencyjnym Strony ustaliły warunki oraz harmonogram działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów sprzedaży oraz innowacyjnego kanału ecommerce. Określono również zasady, na podstawie których Strony będą negocjować szczegółowe warunki przyszłej współpracy oraz według których Strony mają zamiar udostępniać sobie wzajemnie informacje o charakterze technicznym, niezbędne do realizacji założonego celu. Strony nie wykluczają inwestycji kapitałowej ALPIQ A.G. w spółkę zależną Emitenta należącą do Grupy Kapitałowej UNIMOT S.A. lub też utworzenia wspólnej spółki celowej przeznaczonej do realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Strony przyznały sobie wzajemnie wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących przedmiotu umowy przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia podpisania listu intencyjnego (okres wyłączności). Zamiarem Stron jest przygotowanie w tym okresie projektu umowy o współpracy. List intencyjny nie zawiera postanowień odnoszących się do kar umownych lub powodujących powstanie jakichkolwiek zobowiązań po stronie Emitenta, poza prowadzeniem negocjacji. ALPIQ A.G. jest częścią grupy ALPIQ GROUP wywodzącej się ze Szwajcarii, prowadzącej swoją działalność od ponad 100 lat. Grupa ALPIQ jest wiodącym dostawcą energii elektrycznej i usług powiązanych na terenie całej Europy. Działalność grupy ALPIQ koncentruje się na produkcji, obrocie i sprzedaży energii elektrycznej. ALPIQ A.G. prowadzi handel energią elektryczną na międzynarodowym rynku od 90 lat, aktywnie działa na terenie całej Europy i posiada spółki zależne w 29 krajach.

Podpisanie listu intencyjnego jest zgodne z kierunkiem działań Emitenta zaprezentowanym w strategii rozwoju UNIMOT S.A. na lata 2016-2017, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 35/2016 poprzez system EBI.

Zarząd uznał niniejszą informację za poufną, z uwagi na jej potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Planowana współpraca pomiędzy ALPIQ A.G. a UNIMOT S.A. może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia dalszego rozwoju grupy UNIMOT S.A. w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Obie spółkiplanują wspólnie uruchomić innowacyjny z punktu widzenia branży energetycznej kanał sprzedaży ecommerce do klientów indywidualnych oraz średnich i małych firm. Połączenie kompetencji obu partnerów, a w szczególności doświadczeń w budowaniu profesjonalnych struktur sprzedaż bezpośredniej w spółce zależnej od Emitenta- EnergoGas Sp. z o.o. oraz kompetencji w obrocie energią elektryczną w spółce zależnej od Emitenta- Tradea Sp. z o.o., z wieloletnimi doświadczeniem ALPIQ A.G. w zakresie obsługi klienta masowego na innych rynkach europejskich i stosowanymi rozwiązaniami w zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu portfelem, powodują, że planowany projekt może spowodować oczekiwany dla Emitenta efekt synergii i zwiększenia w przyszłości obrotu energią  elektryczną przez Grupę UNIMOT. Projekt jest kolejnym krokiem Grupy UNIMOT w budowaniu alternatywnych źródeł przychodów w stosunku do głównej działalności.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent