Przychody netto ze sprzedaży w lipcu 2015 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu lipcu 2015 r. Według
wstępnych danych, Emitent osiągnął w lipcu, w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży
w wysokości 100 187 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 7 miesięcy 2015 r. wynosi
715 727 tys. zł.

Przychody uzyskane w lipcu są porównywalne do osiągniętych w miesiącu poprzednim (czerwiec
2015 r. – 103 287 tys. zł) i o 56% wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku
poprzedniego (lipiec 2014 r. – 64 302 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent