Zawarcie umów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 27 lipca
2015 r. zawarł z Domem Maklerskim BOŚ S.A. umowę, której przedmiotem jest przygotowanie i
przeprowadzenie oferty publicznej akcji nowej emisji, przygotowanie części prospektu emisyjnego,
przeprowadzenie procedury dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych akcji Spółki oraz pełnienie funkcji Agenta Emisji.

W dniu 27 lipca 2015 r. Zarząd UNIMOT S.A. zawarł też umowę z allStreet Sp. z o.o. na doradztwo w
procesie przygotowania dokumentów, emisji akcji i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na
rynku regulowanym GPW.

Informacja o planowanym przeniesieniu notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW została
opublikowana ostatnio w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent