Podpisanie aneksu do umowy o nabycie udziałów w spółce Tradea Sp. z o.o.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem w nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2016 i 20/2016 przekazanych w systemie EBI, informuje, iż w dniu 23.03.2017 r. podpisał aneks do umowy dotyczącej kupna udziałów w spółce Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie z dnia 23 maja 2016 r. zawartej z Panem Marcinem Kapkowskim i Panią Barbarą Kapkowską. Aneks przedłuża termin zapłaty drugiej raty ceny sprzedaży udziałów do dnia 30 czerwca 2017 r.

Inwestycja kapitałowa w spółkę Tradea sp. z o.o. została opisana w pkt. 5.2.1, IV części Prospektu emisyjnego na stronie 70, a umowa sprzedaży udziałów w pkt. 22, IV części Prospektu emisyjnego na stronie 454.

Zarząd Spółki uznał informację o nabyciu udziałów w spółce Tradea z o.o. za istotną, dlatego też podjął decyzję o raportowaniu wszelkich zmian dotyczących tej umowy jako informacji poufnych w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent