Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 17.05.2018 r.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło
się 17 maja 2018 r.
1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 458 075 akcji, stanowiących 42,18%
kapitału zakładowego. Liczba głosów: 3 808 075 głosów, stanowiących 42,80% ogólnej liczby głosów,
oraz 62,87% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki które odbyło się dnia 17 maja 2018 r.
2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 572 411 akcji, stanowiących 19,18% kapitału
zakładowego. Liczba głosów: 1 922 411 głosów, stanowiących 21,61% ogólnej liczby głosów oraz
31,74% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki które odbyło się dnia 17 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu