Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 17 maja 2018 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 4021
§ 1 i art. 4022
KSH, Zarząd Spółki
UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł
biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz.
10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Zał. 2. – Projekty uchwał

 

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu