Uchwały Zarządu GPW dotyczące dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji Emitenta do obrotu na rynku równoległym i wykluczenia akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem niniejszym informuje, że w dniu 03 marca 2017 r. powziął wiadomość o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczących akcji Emitenta serii C, D, E, F, G, H, I, J oraz praw do akcji serii J, tj. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji Emitenta do obrotu giełdowego na rynku równoległym i wykluczenia akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Uchwałą nr 184/2017 z dnia 2 marca 2017 r. Zarząd Giełdy postanowił na wniosek Spółki wykluczyć z dniem 7 marca 2017 r. akcje zwykłe na okaziciela serii C, D, E, F, G, H, oznaczone kodem „PLUNIMOT00013”, z alternatywnego systemu obrotu na rynki NewConnect („NC”), w związku ze zmianą rynku notowań akcji. Zlecenia dotyczące tych akcji przekazane na NC, a nie zrealizowane do końca 6 marca 2017 r. tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Uchwałą nr 185/2017 z dnia 2 marca 2017 r. Zarząd Giełdy postanowił dopuścić z dniem 7 marca
2017 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym:

 1. akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda:
  a. 2 400 000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii C,
  b. 103 797 (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii D,
  c. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii E,
  d. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii F,
  e. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii G,
  f. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii H,
  g. 1 028 000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji serii I,
  h. 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii J. Dopuszczenie akcji serii J do obrotu giełdowego następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 2. 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł każda.

 

Uchwałą nr 186/2017 z dnia 2 marca 2017 r. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 7 marca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda:

 1. 2 400 000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) Akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLUNIMOT00013”,
 2. 103 797 (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLUNIMOT00013”
 3. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLUNIMOT00013”,
 4. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLUNIMOT00013”,
 5. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLUNIMOT00013”,
 6. 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii H, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLUNIMOT00013”,
 7. 1 028 000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) Akcji serii I, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem”PLUNIMOT00013”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 marca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia kodem „PLUNIMOT00013”.

Notować akcje Spółki, o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą
„UNIMOT” i oznaczeniem „UNT”.

Uchwałą nr 187/2017 z dnia 2 marca 2017 r. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 7 marca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 7 marca 2017 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLUNIMOT00039”. Prawa do akcji będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „UNIMOT-PDA” i oznaczeniem „UNTA”.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent