Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu aneksu do umowy o linię kredytową, zawartą z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym: nr 12/2015.

Na mocy aneksu, zgodnie z oczekiwaniami Spółki, przedłużono ważność limitu kredytowego do dnia 04 marca 2017 r.

W opinii Zarządu UNIMOT S.A., ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych. Pozostałe istotne warunki umowy pozostają bez zmian. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent