Zawarcie aneksów do umów umożliwiających samodzielne utrzymanie zwiększonego zapasu obowiązkowego

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 r. powziął informację o podpisaniu aneksów do pakietu umów z instytucjami finansowymi oraz operatorem baz paliw, które umożliwią Emitentowi zakup i zwiększenie ilości magazynowanego oleju napędowego pod samodzielne utrzymanie zapasu obowiązkowego, zgodnie z Ustawą o Zapasach Obowiązkowych (ustawa z dnia 16 lutego 2017 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym t.j. Dz.U. 2014 poz. 1695, z późn. zm.) na okres do dnia 30 czerwca 2018 r. Podpisane zostały poniższe aneksy:

1. Aneks do Umowy Wieloproduktowa z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (ING S.A.).

2. Udostępniony limit kredytowy został zwiększony do kwoty 25,748 mln USD (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dolarów amerykańskich). Okres dostępności limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej został przedłużony do 30 czerwca 2018 r.

3. Aneks do Umowy Trójstronnej, zawarty pomiędzy Emitentem, ING S.A., a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 (mBank S.A.), jest dostosowaniem postanowień Umowy Trójstronnej do planowanego przez Spółkę nabycia nowych zapasów finansowanego oleju napędowego.

4. Aneks do Umowy o Magazynowanie, zawarty z Operatorem Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133 (Operator) zwiększa udostępnione Emitentowi pojemności magazynowe.

5. Aneks do Umowy Bezpośredniej, jest dostosowaniem treści Umowy do podpisanych powyższych aneksów.

O zawarciu umów umożliwiających po raz pierwszy samodzielne utrzymanie zapasu obowiązkowego Emitent informował w raporcie bieżącym 11/2016 opublikowanym poprzez system EBI. Emitent uznał podpisanie powyższych aneksów za informację poufną w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia MAR, ze względu na to, iż kontynuowanie ww. umów pozwoli Emitentowi odnieść zamierzony rezultat w postaci możliwości utrzymywania samodzielnego zapasu obowiązkowego, co może mieć wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta poprzez zmniejszenie kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent