Zawarcie umów umożliwiających samodzielne utworzenie zapasu obowiązkowego

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje o podpisaniu pakietu umów z instytucjami finansowymi oraz operatorem baz paliw, które umożliwią Emitentowi zakup i magazynowanie oleju napędowego pod samodzielne utworzenie zapasu obowiązkowego, zgodnie z Ustawą o Zapasach Obowiązkowych (ustawa z dnia 16 lutego 2017 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym t.j. Dz.U. 2014 poz. 1695, z późn. zm.).

W celu utworzenia samodzielnego zapasu, Emitent zawarł następujące umowy

  1. Umowa Wieloproduktowa z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (ING S.A.). Udostępniony limit kredytowy to 20,50 mln USD (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy dolarów amerykańskich), do wykorzystania w formie akredytywy i kredytu obrotowego, a ostateczny termin spłaty został ustalony do dnia 7 sierpnia 2017 r. Oprocentowanie produktów kredytowych ustalone jest w oparciu o LIBOR 1M. W opinii Zarządu, ogólne warunki Umowy i oprocentowanie nie odbiegają od standardów rynkowych. Zabezpieczeniem umowy jest m. in. zastaw rejestrowy na zapasach oraz przelew wierzytelności, dokonanym na podstawie odrębnie zawartych umów.
  2. Umowa Trójstronna, zawarta pomiędzy Emitentem, ING S.A., a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 (mBank S.A.). Umowa została zawarta w związku z łączącą Emitenta i mBank Umową Kredytową, o której Emitent informował ostatnio w Raporcie bieżącym nr 8/2016. W Umowie Trójstronnej określono zasady współpracy pomiędzy stronami odnośnie zabezpieczenia zawartych umów kredytowych.
  3. Umowa o Magazynowanie, zawarta z Operatorem Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133 (Operator). Przedmiotem umowy jest magazynowanie zapasów obowiązkowych oleju napędowego. Umowa została zawarta na czas określony do 31.08.2017 r. Warunki tej umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w tego typu transakcjach, poza powiązaniem jej z Umową Bezpośrednią opisaną poniżej.
  4. Umowa Bezpośrednia, zawarta pomiędzy Unimot S.A., ING S.A. a Operatorem. Celem umowy jest określenie m.in. zasad współpracy pomiędzy stronami w przedmiocie realizacji niektórych postanowień Umowy o Magazynowanie i Umowy Zastawu, mających znaczenie z punktu widzenia utrzymania zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej.

W celu minimalizacji ryzyka związanego ze zmiennością ceny rynkowej oleju napędowego, Spółka zawarła odpowiednie transakcje zabezpieczające, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką zabezpieczeń. Dostawy oleju napędowego na utworzenie zapasu obowiązkowego Emitent zapewnił zaś podpisując kontrakty ze spółkami: VITOL S.A. i GLENCORE ENERGY UK LTD. Wartość umów z każdym z powyższych kontrahentów oddzielnie nie przekroczyła kwoty 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Emitent uznał zawarcie łącznie wszystkich wymienionych wyżej umów za istotne, ponieważ dopiero fakt zawarcia wszystkich tych umów pozwolił Emitentowi odnieść zamierzony rezultat w postaci możliwości utrzymywania samodzielnego zapasu obowiązkowego i może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta poprzez zmniejszenie kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent